Home / اطلاعات ضروری سوئد

اطلاعات ضروری سوئد

اطلاعات ضروری برای استفاده از خدمات درمانی از سوی پناهجویان و اشخاص فاقد مدارک

به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید اگر خودتان، یا کسی دیگر، بیمار هستید و می‌خواهید پرستاری شما را راهنمایی بکند به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید. شما همچنین می توانید از راهنمایی در باره‌ی اینکه برای مراقبت و درمان به کجا مراجعه کنید، برخوردار شوید. پرستار به زبان سوئدی حرف می‌زند و ...

Read More »

چه مدارکی برای تسلیم درخواست پناهندگی مورد نیاز است؟

اداره مهاجرت سوئد سازمانی است که مسئولیت دریافت و بررسی درخواست های پناهندگی در سوئد،تابعیت سوئدی (سیتزین شیپ) و درخواستهای مربوط به صدور و تمدید انواع ویزاها و یا اجازه های اقامت موقت و یا دائمی در سوئد را بر عهده دارد.این سازمان بر اساس مقررات کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل متحد یا ...

Read More »

شما که درخواست پناهندگی در سوئد میکنید.

مقررات مربوط به اینکه چه کسی حق گرفتن پناهندگی در سوئد را دارد، در معاهده پناهندگی سازمان ملل متحد و قانون سوئد ٔ نوشته شده است. این اداره کل امور مهاجرت است که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی میکند. در صورتی که تصمیم گرفته شود که درخواست شما در سوئد رسیدگی ...

Read More »

در سوئد امکان ملحق شدن پناهجویان به خانواده های خویش محدودتر میشود.

دولت لایحه ای  مبنی بریک قانون جدید که امکان ملحق شدن پناهجویان را با خانواده های خویش محدودتر میکند پیشنهاد کرده. ا ین قانون موقتی خواهد بود و تا سه سال اعتبار خواهد داشت. اگر چنانچه مجلس این لایحه پیشنهادی را تصویب کند این قانون از نیمه دوم ماه ژولای ...

Read More »

طریقه دریافت گذرنامه پناهندگی سیاسی.

افرادی می توانند پاسپورت پناهندگی سیاسی دریافت کنند که طبق کنوانسیون 1951 ژنو پناهندۀ رسمی باشند یا فاقد وطن بوده و واجد شرایط کنوانسیون 1954 نیویورک باشند.   درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی برای درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی بایستی فُرم شمارۀ  108021 ” تقاضانامۀ پاسپورت پناهندگی سیاسی” را تکمیل کرده و ...

Read More »

حمایت مالی تحصیلی برای درس خواندن در سوئد.

حمایت مالی تحصیلی  هنگامی که شما درخواست دریافت حمایت مالی تحصیلی سوئدی می کنید، کمیته مرکزی کمک هزینه تحصیلی (سی اس ان)آن را بررسی خواهد کرد که آیا بر اساس مقررات سوئدی شما دارای حق اساسی برخورداری از حمایت تحصیلی هستید و یا آیا بر اساس مقررات اتحادیه اروپا بایستی ...

Read More »

برای تقاضای پناهندگی خود جواب منفی گرفته اید؟قسمت ۱

رد تقاضای پناهندگی شما از طرف اداره مهاجرت به این معنی است که شما حق اقامت در سوئد را ندارید. شما یا می توانید این تصمیم را بپذیرید و یا این که به آن اعتراض کنید. حتی اگر تصمیم به اعتراض و درخواست تجدید نظر می گیرید باید برای بازگشتن ...

Read More »

اطلاعات: درمورد اجازهٔ اقامت کاری در سوئد

اجازه کار شما نزد کارفرما و دررابطه با شغلی است که دردرخواست خود ذکرکرده اید معتبرمیباشد. مدت مجوز درتصمیم قید شده است.اگرکاردیگری نزد کارفرمای دیگری دریافت کنید و یا محتوی کارتان عوض شود بایستی مجددا درخواست اجازه بکنید. دراین مورد زیر تیترتعویض کار بیشتر مطالعه کنید. کارت اجازه اقامت(Uppehållstillståndskort) شما ...

Read More »

اجازه کار درسوئد هنگامیکه تغییر شغل میدهید

اجازه کارشما نزد کارفرما و برای حرفه ای معتبراست که دربرگه مجوزشما ذکر شده است. اگر مایل به تغییرکارباشید احتمالا نیاز به درخواست مجدد اجازه کار دارید. در ۲۴ ماه اول درطول ۲۴ ماه اول اجازه کارفقط نزد کارفرما وبرای آن حرفه ای که در برگه تصمیم شما ذکر شده ...

Read More »

شیوۀ درخواست پاسپورت اتباع بیگانه ¨främlingspass¨ از ادارهٔ مهاجرت سوئد.

مراحل درخواست پاسپورت اتباع بیگانه ¨främlingspass¨ از ادارهٔ مهاجرت سوئد بدین صورت می‌باشد: 1-تکمیل کردن فُرم درخواست برای درخواست پاسپورت اتباع بیگانه بایستی فُرم شمارۀ 190011 ” تقاضانامۀ پاسپورت اتباع بیگانه ” را تکمیل کرده و شخصاً به یکی از مراکز صدور مجوز ادارۀ مهاجرت مراجعه کرده و تحویل دهید.اگر فرزند شما ...

Read More »