Home / اطلاعات ضروری سوئد / طریقه دریافت گذرنامه پناهندگی سیاسی.

طریقه دریافت گذرنامه پناهندگی سیاسی.

افرادی می توانند پاسپورت پناهندگی سیاسی دریافت کنند که طبق کنوانسیون 1951 ژنو پناهندۀ رسمی باشند یا فاقد وطن بوده و واجد شرایط کنوانسیون 1954 نیویورک باشند.

 

درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی

برای درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی بایستی فُرم شمارۀ  108021 ” تقاضانامۀ پاسپورت پناهندگی سیاسی” را تکمیل کرده و شخصاً به یکی از مراکز صدور مجوز ادارۀ مهاجرت مراجعه کرده و تحویل دهید. قبل از مراجعه به ادارۀ مهاجرت و تسلیم تقاضانامه بایستی وقت رزرو کنید. شما بایستی برای یکایک افرادی می خواهند درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی کنند وقت رزرو کنید و هر فرد بایستی تقاضانامۀ مربوط به خود را تسلیم کند.

Ansökan om resedokument, blankett nummer 108021 (بزبان سوئدی)PDF

Application for travel document, form number 109021 (بزبان انگلیسی)PDF

در این وبسایت می توانید برای تحویل تقاضانامۀ خود وقت رزرو کنید:
www.migrationsverket.se/tidsbokning

کودکان زیر 18 سال

کودکان زیر 18 سال نمی توانند خودشان پاسپورت سیاسی پناهندگی درخواست کنند. سرپرست یا قیم کودک (god man) می تواند برای او پاسپورت سیاسی پناهندگی درخواست کند. اگر کودک دارای دو نفر سرپرست است بایستی هر دوی آنها فرم تقاضانامۀ کودک را امضاء کنند. اگر فقط یکی از والدین کودک را برای تسلیم درخواست به ادارۀ مهاجرت همراهی می کند، والد/ والدۀ دیگر بایستی قبلاً تقاضانه را امضاء کرده باشد. امضای او بایستی توسط یک شخص ثالث گواهی شده باشد. کودکی که والدینش در سوئد حضور ندارند بایستی بهمراه قیم خود برای تسلیم تقاضانامه به ادارۀ مهاجرت مراجعه کند.

هزینه ها

درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی رایگان است، ولی هنگام تحویل گرفتن آن بایستی یک هزینه پرداخت کنید. این هزینه را می توانید برای تحویل گرفتن پاسپورت پناهندگی سیاسی هنگام مراجعه به ادارۀ مهاجرت بپردازید.

مدت زمان رسیدگی به درخواست

در وبسایت ادارۀ مهاجرت می توانید مدت زمان تقریبی کنونی رسیدگی به تقاضانامه را بخوانید. اگر مسئول رسیدگی از شما بخواهد اطلاعات بیشتری ارائه کنید، صدور تصمیم بیشتر طول می کشد.

وقتی ادارۀ مهاجرت درخواست شما را بررسی کند ما تصمیم را با پُست به خانۀ شما ارسال می کنیم.

در مورد مدت زمان رسیدگی به درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی اینجا را بخوانید.

سفر با پاسپورت پناهندگی سیاسی

پاسپورت پناهندگی سیاسی واجد شرایط اتحادیۀ اروپا برای گذرنامه بوده و با آن می توان به کلیۀ کشورها سفر کرد. ولی اگر شما مطابق کنوانسیون 1951 پناهنده باشید در پاسپورت شما قید خواهد شد که شما نمی توانید به وطن خود یا کشوری از آن گریخته اید، سفر کنید. اگر نتوانسته باشید هویت خود را اثبات و احراز کنید در پاسپورت شما قید خواهد شد که هویت تان اثبات نشده است، که این امر باعث می شود سفر شما به برخی از کشورها دشوار شود. برای سفر به برخی از کشورها ممکن است به ویزا نیاز داشته باشید. قبل از سفر با سفارت کشور مربوطه تماس گرفته و اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مدت اعتبار پاسپورت پناهندگی سیاسی

مدت اعتبار یک پاسپورت پناهندگی سیاسی پنج سال است و این مدت قابل تمدید نمی باشد. اگر پس از انقضای مدت اعتبار پاسپورت پناهندگی سیاسی خود به چنین پاسپورتی نیاز دارید بایستی مجدداً درخواست کنید. هنگام درخواست مجدد پاسپورت پناهندگی سیاسی از شما عکس گرفته می شود و مجدداً بایستی انگشت نگاری شوید چون عکس و اثار انگشت شما در ادارۀ مهاجرت ذخیره نشده بلکه در “چیپ رایانه ای” پاسپورت پناهندگی سیاسی تان ثبت می شود.

اگر با درخواست شما موافقت نشود

اگر ادارۀ مهاجرت درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی شما را رد کند می توانید از این تصمیم شکایت کنید. شکایتنامۀ شما بایستی ظرف مدت سه هفته از تاریخی که تصمیم را دریافت کرده اید به ادارۀ مهاجرت رسیده باشد.

www.irandn.se – 02.08.2016
Källa: Migrationsverket