Home / اخبار سوئد / شما که درخواست پناهندگی در سوئد میکنید.

شما که درخواست پناهندگی در سوئد میکنید.

مقررات مربوط به اینکه چه کسی حق گرفتن پناهندگی در سوئد را دارد، در معاهده پناهندگی سازمان ملل متحد و قانون سوئد ٔ نوشته شده است. این اداره کل امور مهاجرت است که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی میکند. در صورتی که تصمیم گرفته شود که درخواست شما در سوئد رسیدگی شود، در مدت زمانی که به درخواست شما رسیدگی میشود از طرف اداره امور مهاجرت، حق ماندن در سوئد را دارید. در این مدت چندین بار برای تعیین وضعیتتان به اداره مهاجرت فرا خوانده خواهید شد.در مصاحبه پناهندگی باید دلیل درخواست پناهندگیتان را توضیح دهید، به این معنی که چرا در سوئد درخواست پناهندگی میکنید. حضور در این نشستها برای شما بسیار مهم است.

 

Sydney Migration International (53)از شما درخواست به شرکت در یک جلسه اطلاعاتی گروهی میشود. در این جلسه اداره مهاجرت آنچه را که یک پناهنده مهم است بداند، را توضیح میدهند. بطور مثال اطلاعات میتواند در مورد مسکن، مالی و یا بهداشت و درمان باشد. شما همچنین َ اطلاعاتی پیرامون چگونگی رَوند کاری پناهندگی در سوئد دریافت میکنید. درمورد قوانین، اداره های دیگر و سازمانهائی که ّجهت کمک به پناهندگان فعال هستند، اطلاعاتی دریافت میکنید. این اطلاعات بسیار مهم و در مدتی که در انتظار جواب هستید برای شما قابل استفاده است. برای اینکه اداره مهاجرت تصمیم درستی بگیرد، مهم است که شما هویت خود را در اداره مهاجرت نشان دهید. پاسپورت ویا دیگر مدارک هویتی را با خود به اداره مهاجرت ببرید. این مدارک باید نشانگر اسم ، تاریخ تولد و تابعیت کشورتان باشد. اگر نمیتوانید اسنادهویتی خود را تحویل دهید، باید از روشهای دیگری هویت خود را ثابت کنید. به عنوان مثالً میتوانید از طریق شناسنامه، دفترچه خانوادگی، دفترچه خدمت و یا عقدنامه ثابت کنید.

 

سؤالات بیشتری پیرامون خانواده و پیشینه شما پرسیده خواهد شد. هنگامیکه درخواست پناهندگی میکنید، توجه داشته باشید که همه چیز را در مورد خانواده تان به دقت توضیح دهید.به این دلیل که اگر اقامت دریافت کنید این مدارک  برای پیوستن مجدد به خانواده تان به شما در سوئد مهم است. به جز شخص خودتان هیچ فرد دیگری در باره دلائل ترک کشورتان و حضور در سوئد  نمیتواند توضیح بدهد. بخاطر همین بسیار مهم است که توضیح دهید که چه اتفاقی برای شما در کشورتان رخ داده است و اگر مجبور به بازگشت شوید چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد. همچنین باید توضیح دهید که برای خود شما چه اتفاقی افتاده، نه اینکه اوضاع عمومی کشورتان چگونه است. اگر آنچه را که مهم است تعریف کنید،اداره مهاجرت میتواند از دلائل شما برداشت درستی داشته باشد. مسئول با سؤالاتی که مطرح میکند، به شما کمک میکند تا آنچه که برای درخواست شما مهم است را بداند. چیزهائی که صحبت کردن درباره اش مشکل است بعضی چیزها صحبت کردن در باره اش مشکل است، ولی امکان دارد که خیلی مهم باشد درباره اش صحبت کنید.مسئول ،  وظیفه ّحفظ اسرار را دارد و فقط با کسانی که روی پرونده تان کار میکنند حق صحبت دارد. مترجم نیز همان وظیفه حفظ اسرار را دارد که مسئول پرونده دارد. اگر مایل به داشتن مسئول زن یا مسئول مرد هستید، قبل از رشوع رسیدگی به پرونده تان مطرح ٔ کنید. هنگام مصاحبه اگر احتیاج به استراحت داشتید، بگوئید.

مدارک ,اسناد واطلاعاتی درباره ّ کشورتان که دال بر صحت گفته ٔ های شما را دارد، باخود همراه ببرید. اداره کل امور مهاجرت درصورت لزوم مدارک را ترجمه میکند. با حضور در زمانهای ملاقاتی که اداره مهاجرت برای شما رزرو کرده است، جواب درخواستتان را سریع تر دریافت خواهید کرد. آدرس و شماره تلفن خود را به اداره مهاجرت بدهید که بتواند با شما تماس بگیرد. پست خودرا مرتباً چک کنید تا هیچ اخباری را از طرف اداره مهاجرت از دست ندهید. فراموش نکنید که تغییرآدرس خود را به اداره مهاجرت اطلاع بدهید. اگر در تأئید شناسائی خود همکاری کنید، درمدت ٔ انتظار جواب اجازه کار کردن دارید.

 

www.irandn.se – 27.11.2016
Källa: Migrationsverket