Home / اخبار سوئد / در سوئد امکان ملحق شدن پناهجویان به خانواده های خویش محدودتر میشود.

در سوئد امکان ملحق شدن پناهجویان به خانواده های خویش محدودتر میشود.

migrationsverketدولت لایحه ای  مبنی بریک قانون جدید که امکان ملحق شدن پناهجویان را با خانواده های خویش محدودتر میکند پیشنهاد کرده. ا ین قانون موقتی خواهد بود و تا سه سال اعتبار خواهد داشت. اگر چنانچه مجلس این لایحه پیشنهادی را تصویب کند این قانون از نیمه دوم ماه ژولای به اجرا گذاشته خواهد شد. 

دولت سوئد میخواهد که فقط وفقط کسی که اقامت سه ساله بعنوان پناهنده دریافت کرده امکان ملحق شدن به خانواده اش را داشته باشد. به این مفهوم که شوهر/همسرزن /شریک زندگی به ثبت رسیده/ همخانه و فرزندان آن فرد بتوانند درخواست اجازه اقامت کنند.

فردی که اجازه اقامت یکساله  بدلیل نیاز به حمایت دریافت کرده است, میتواند حق دوباره پیوستن به خانواده اش را داشته باشد درصورتیکه قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی کرده باشد. دربرخی موارد حتی کودکان تنهای بی سرپرستی که بدلیل گزینه وضعیت حمایتی اقامت دریافت میکنند , امکان این را دارند که به خانواده خود ملحق شوند، حتی اگرچنانچه پس از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ درخواست پناهندگی کرده باشند.

شرط تأمین امرارمعاش برای ملحق شدن مجدد به خانواده

globalaveckan-flyktingبرای آنهایی که حق پیوستن مجدد به خانواده خود را دارند شرطش این است که این افراد بتوانند خرج خود و خانواده ای که اجازه اقامت دریافت میکند را تأمین کند. و همچنین ملزم است که خانواده ,مسکنی با استاندارد و به اندازه کافی برای همه داشته باشد. شرط تأمین امرارمعاش برای فردی که پناهنده است و یا اینکه گزینه دلیل بر حمایت دارد و فامیلش درخلال سه ماه پس از دریافت اجازه اقامت تقاضای اجازه اقامت میکند، شامل نمیشود.

این تغییر در شرط تأمین امرارمعاش شامل کودکان، و یا خویشاندانی که حداکثر تا تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ درخواست اجازه اقامت کرده باشدند نمیشود (تاریخ برمبنای لایحه پیشنهادی).

www.irandn.se – 5.08.2016
Källa: Migrationsverket