Home / اخبار سوئد / تغییرمحدودیت سنی برای تماشای فیلم .

تغییرمحدودیت سنی برای تماشای فیلم .

درحال حاضر سه نوع محدودیت و مرز سنی برای تماشای فیلم وجود دارد. فیلم‌هایی برای کودکان تا ۷ سال که می‌توانند به همراه یک بزرگسال آنها را تماشا کنند، مرز تا ۱۱ سال برای فیلم‌هایی که کودکان ۷ تا ۱۱ ساله می‌توانند به اتفاق یک بزرگسال تماشا کنند و مرز ۱۵ سال برای فیلم‌هایی که تماشای آنها درصورت داشتن ۱۵ سال تمام مجاز است. پیشنهاد جدید برای این دسته از فیلم‌هاست و این که کودکان ۱۱ تا ۱۴ ساله نیز بتوانند این فیلم‌ها را درصورت همراه بودن با یک بزرگسال تماشا کنند.

دولت درنظر دارد تماشای فیلم‌هایی را که برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است برای سن ۱۱ تا ۱۴ سال، مشروط به این که با پدر و مادر یا بزرگسالی همراه باشند، آزاد کند. وزیر فرهنگ، الیس باه کونکِه امیدواراست که با این تغییر، کودکان به جای دیدن چنین فیلم‌هایی در خانه‌هایشان، آنها را به اتفاق بزرگسالان و در محیط امن سینما تماشا کنند تا همچنین بتوانند درمورد این فیلم‌ها، با آنها گفتگو و بحث کنند.


این پیشنهاد
که برپایه‌ی تحقیق شورای دولتی رسانه‌ها ارائه شده، از موافقت کمیسیون فرهنگی پارلمان نیز برخوردار شده است. تنها مخالف این پیشنهاد ناظر عالی حقوق کودکان است که تاکید دارد باید از کودکان در برابر موضوعاتی که می‌توانند به آنها آسیب وارد کنند، محافظت شود. این نهاد خواستار حفظ مرز سنی ۱۵ سال به ویژه برای فیلم‌هایی ست که خشونت را نمایش می‌دهند. با این حال، وزیر فرهنگ از این طرح دفاع می‌کند و امیداواراست که تغییر قانونی و اجرای آن از ماه مارس سال آینده 2018 آغاز شود.