Home / اخبار سوئد / اطلاعات: درمورد اجازهٔ اقامت کاری در سوئد

اطلاعات: درمورد اجازهٔ اقامت کاری در سوئد

اجازه کار شما نزد کارفرما و دررابطه با شغلی است که دردرخواست خود ذکرکرده اید معتبرمیباشد. مدت مجوز درتصمیم قید شده است.اگرکاردیگری نزد کارفرمای دیگری دریافت کنید و یا محتوی کارتان عوض شود بایستی مجددا درخواست اجازه بکنید. دراین مورد زیر تیترتعویض کار بیشتر مطالعه کنید.


کارت اجازه اقامت(Uppehållstillståndskort)

شما که اجازه کاربرای بیش ازسه ماه دریافت کرده یک کارت اجازه اقامت دریافت میکنید. این کارت مدرکی است که نشانگر اجازه اقامت شما درسوئد و شامل عکس واثرانگشت شما میباشد.

d6149f6092c23d2cd4848844e82fb60772a09e64

اگر نیاز به ویزا دارید

اگر برای سفر به سوئد نیاز به ویزا دارید وهنگام تقاضا عکسبرداری نشده واثرانگشت نداده اید، اکنون بایستی به کنسولگری یا سفارت مراجعه کرده و اینکار را انجام دهید. قبل از مراجعه با کنسولگری یا سفارت تماس بگیرید.وقتی که کارت آماده شد، کنسولگری یا سفارت آن را به شما تحویل داده ویا برای شما میفرستند. توجه داشته باشید که پس ازآنکه تصمیم را دریافت کردید برای ساختن کارت و تحویل آن به کنسولگری ویا سفارت مدت چهارهفته زمان میبرد. هنگام ورود به سوئد باید این کارت را به همراه گذرنامه معتبرنشان دهید.

 

اگرمیتوانید بدون ویزا سفرکنید

اگر میتوانید بدون ویزا وارد سوئد شوید کپی ازتصمیم خود را هنگام ورود میتوانید نشان دهید. دراسرع وقت که بتوانید به اداره امورمهاجرت برای عکسبرداری و دادن اثرانگشت مراجعه نمایید. وقتیکه کارت اجازه اقاSkranker-biometriudstyrمتتان آماده شد آن را پستی به آدرس شما درسوئد ارسال میدارند.

 

کارکردن بمدت کمترازسه ماه

برای شمایی که برای مدتی کوتاه‌تر از سه ماه ویزا دریافت می ‌کنید، کارت اقامت صادر نمی‌شود. بجای آن در هنگام ورود به سوئد بایستی برگه موافقت با اقامت کاری خود را به همراه گذرنامه و ویزای احتمالی نشان دهید.

moduli

مجوز تا این زمان معتبر است

دراکثر موارد مجوزتا زمانیکه استخدام هستید معتبراست ولی هرگزبیش اززمان اعتبارگذرنامه نمی باشد. یک اجازه کار هربارحداکثرتا دو سال داده میشود. اگر برای اداره مهاجرت تعیین مدت زمان استخدامی مشکل باشد، اجازه کارشما کوتاه مدت خواهد بود. ا گرخانواده تان به همراهتان باشند اجازه آنها به همان مدت زمان اجازه شما خواهد بود ولی هرگزازمدت اعتبارگذرنامه ها بیشترنخواهد بود.

اگرچنانچه بخواهید پس ازپایان مدت زمان مجوزادامه به کاربدهید بایستی درخواست تمدید مجوزکنید. قبل ازپایان مدت زمان مجوز قبلی خود باید درخواست تمدید کنید. پس ازداشتن اجازه کاروکارکردن به مدت ۴۸ ماه میتوانید اجازه اقامت دائم دریافت کنید.

چند نکته مهم درمورد بیمه

برای اینکه اجازه کار دریافت کنید کارفرمای شما بایستی قصدش این باشد که هنگام شروع کارشما راعضو بیمه درمانی، بیمه عمر، بیمه ایمنی، وبیمه حقوق بازنشستگی کند.برای تمدید اجازه کار باید شما درطول تمام مدتی که اجازه کاردرسوئد داشته اید دارای بیمه های درمانی، بیمه عمر، بیمه ایمنی، وبیمه حقوق بازنشستگی بوده باشید.

شما که مجوزتان بمدت کوتاه ترازیکسال است نمیتوانید درسوئد ثبت شده وازمزایای بیمه های اجتماعی استفاده کنید. به همین خاطر بسیار مهم است که خودتان قرارداد بیمه ای داشته باشید که برای نمونه درصورت بیماری یا حادثه ازآن بهره مند شوید.

 

بیشتر بخوانید: شرایط برای گرفتن اجازه اقامت کاری سوئد.

منبع: تارنمای ادارهٔ مهاجرت سوئد