Home / اخبار روز ما / اجازه کار درسوئد هنگامیکه تغییر شغل میدهید

اجازه کار درسوئد هنگامیکه تغییر شغل میدهید

اجازه کارشما نزد کارفرما و برای حرفه ای معتبراست که دربرگه مجوزشما ذکر شده است. اگر مایل به تغییرکارباشید احتمالا نیاز به درخواست مجدد اجازه کار دارید.

در ۲۴ ماه اول

d6149f6092c23d2cd4848844e82fb60772a09e64درطول ۲۴ ماه اول اجازه کارفقط نزد کارفرما وبرای آن حرفه ای که در برگه تصمیم شما ذکر شده است معتبراست. اگر چنانچه در عرض این مدت کارجدیدی به شما ارائه شود بایستی درخواست مجدد اجازه کار بدهید. وقتی که این درخواست را تحویل دادید میتوانید قبل ازدریافت جواب تقاضای مجدد نزد کارفرمای جدید شروع به کارکرده درصورتیکه درخواست را قبل ازپایان یافتن اعتبارمجوزقبلی تحویل داده باشید. کارفرمای جدیدتان باید این شغل را قبل ازاینکه شما شروع به کارکنید درسوئد(لینک به هنگامیکه استخدام میکنید) وکشورهای اتحادیه اروپا وکشورهای همکاری اقتصادی اروپا و سوئیس آگهی کرده باشد.

 

تغییرشماره ثبتی شرکت یا انتقال مالکیت
اگرچنانچه شماره ثبت شرکتی که در آن اشتغال دارید عوض شود، کارفرمای جدیدی داشته باشید، وظایف کاری جدیدی داشته و یا شرایط کاریتان تغییر کند اجازه کار شما دیگراعتبارندارد. به همین خاطرباید درخواست مجدد اجازه کار بدهید. وقتی که این درخواست را تحویل دادید میتوانید قبل ازدریافت جواب تقاضای مجدد شروع به کارکرده درصورتیکه درخواست را قبل ازپایان یافتن اعتبارمجوزقبلی تحویل داده باشید.

 

پس از ۲۴ ماه

dreamstime_xs_43982826-e1415405083347پس از آنکه ۲۴ ماه اجازه کارداشته وآنرا تمدید کرده اید، تازمانیکه درهمان رشته کارمیکنید میتوانید بدون درخواست مجدد اجازه کار کارفرمارا عوض کنید. ا گرکار جدیدتان به مفهوم تغییرشغل باشد بایستی درخواست جدیدی بدهید. وقتی که این درخواست را تحویل دادید میتوانید قبل ازدریافت جواب تقاضای مجدد نزد کارفرمای جدید شروع به کارکرده درصورتیکه درخواست را قبل ازپایان یافتن اعتبارمجوزقبلی تحویل داده باشید. کارفرمای جدیدتان باید این شغل را قبل ازاینکه شما شروع به کارکنید آگهی کرده باشد.

 

اگرخودتان کار را تمام کنید و یا اخراج شوید

اگرچنانچه بنا به میل خود کاررا تمام کرده ویا اخراج شوید میتوانید تا سه ماه درسوئد بمانید ودرخواست کارجدیدی بکنید. درطول این مدت شما به یک اجازه اقامت معتبرنیازدارید. اگراجازه اقامتتان درحال اتمام است درخواست تمدید آن را بدهید.هنگامی که درخواست کارمیکنید مدارکی که نشاندهنده حق کارواقامت درسوئد است را با خود به همراه داشته باشید. کارت اجازه اقامت را هم باخود داشته باشید. کارفرما مایل است بداند که تا چه مدتی حق کاردرسوئد دارید وآیا محدودیتهایی درمجوزشما وجود دارد. کسی که شما را استخدام میکند کپی مدارک شما را میخواهد وبه اداره امورمالیاتی گزارش میدهد که شما استخدام شده اید.

 

درصورتیکه کارجدیدی دریافت کنید

hands-shakingدرصورتیکه کارجدیدی دریافت کنید واجازه کارتان کوتاه تراز۲۴ ماه باشد باید مجددا درخواست اجازه کارکنید. وقتی که این درخواست را تحویل دادید میتوانید قبل ازدریافت جواب تقاضای مجدد شروع به کارکرده درصورتیکه درخواست را قبل ازپایان یافتن اعتبارمجوزقبلی تحویل داده باشید. کارفرمای جدیدتان باید این شغل را قبل ازاینکه شما شروع به کارکنید درسوئد(لینک به هنگامیکه استخدام میکنید) وکشورهای اتحادیه اروپا وکشورهای همکاری اقتصادی اروپا و سوئیس آگهی کرده باشد. اگرچنانچه دراین سه ماه کارجدیدی پیدا نکنید اداره مهاجرت میتواند اجازه اقامت شما را لغو کند.

 

به عنوان مثل ۳ نفر را در زیر معرفی‌ می‌کنیم

ahmed

احمد بعنوان مراقب شخصی درشرکت سهامی وُرْد مشغول به کاراست. پس ازیکسال تصمیم میگیرد که درشرکت سهامی وُرْد دولوکس شروع به کار کند. قبل ازشروع به کارباید درخواست جدید اجازه کار برای کاردرشرکت وُرْد دولوکس را ارائه کند. درعرض مدتی که درخواست احمد دراداره امورمهاجرت رسیدگی میشود اومیتواند درسرکارجدیدش مشغول به کارشود. برای اینکه این درخواست جدید مورد قبول واقع شود این استخدامی جدید باید واجد شرایط اجازه کارباشد.

 

olga

 

اولگا اجازه کار دوساله برای کاری بعنوان برقکاردرشرکت اسْتاتیسْک الکتریسیته دریافت کرده است. بعدازچند ماه این شرکت ورشکست میشود. برای اینکه مجوزاو باطل نشود اولگا میبایستی درعرض سه ماه کارجدیدی پیدا کند. بعد ازدوماه اوکارجدیدی پیدا میکند و همزمان درخواست اجازه کار جدید را ارائه میدهد. هنگامیکه این درخواست جدید بدست اداره مهاجرت برسد اولگا میتواند کار جدیدش را شروع کند.

 

somchaiسُومچای اجازه کارداشته و پس ازسه سال کارکردن درشرکت سهامی داتا فیرمان بعنوان تکنسین کامپیوتر کارجدیدی درشرکت داتا نیسّه به او ارائه میشود. چونکه یک اجازه کار فقط دو سال اول وابسته به یک کارفرما میباشد، او میتواند با اجازه کارخود نزد کارفرمای جدید کارکند. اوبخاطرتغییرکارنیازی به درخواست جدید اجازه کار ندارد. درشرکت داتا نیسّه آنقدر از سُومچای راضی هستند که پس از شش ماه به از پست ریاست میدهند. چونکه این شغل جدید است او باید مجددا درخواست اجازه کار کند. او درمدت انتظار برای جواب میتواند بعنوان رئیس شروع به کار کند.

 

 

 

 

 

منبع: بخش فارسی ادارهٔ مهاجرت سوئد
انتخاب عکس‌ها: findland.se – migrationsverket.se