Home / اخبار روز ما / کودکان در کشور ایران اجازه ندارند رانندگی کنند؛ اما ازدواج بله!

کودکان در کشور ایران اجازه ندارند رانندگی کنند؛ اما ازدواج بله!

کودکان و نوجوانان در ایران اجازه ندارند رانندگی کنند.

 


کودکان و نوجوانان در ایران اجازه ندارند حساب بانکی افتتاح کنند

کودکان و نوجوانان در ایران اجازه ندارند در مدرسه غیبت کنند و در این صورت باید توضیح والدین شان را به مدرسه ارائه دهند!

طبق قانون کودکان و نوجوانان حتی اجازه کار و کسب درآمد هم ندارند و در این صورت کودک کار قلمداد می شوند که آسیبی اجتماعی است.

 

طبق هنجارهای اجتماعی کودکان و نوجوانان در ایران مجاز نیستند تا از داروخانه ها وسایل پیشگیری بخرند و بسیاری کارهای دیگر که کودکان و نوجوانان به دلیل سن کم اجازه آن را ندارند.

ولی کودکان و نوجوانان در کشور ایران اجازه دارند خانواده تشکیل دهند! اجازه دارند ازدواج کنند! اجازه دارند « سکس» داشته باشند! اجازه دارند پدر یا مادر شوند!

 

و نکته جالب تر آنکه

از طرفی به کودکان و نوجوانان اجازه ازدواج می دهند و از طرف دیگر آموزش و پرورش محافظه کار در ایران از آموزش اولیه مسائل جنسی به همان کودکان و نوجوانان اجتناب می کند. و رادیو و تلویزیون و  محافظه کار  کشور ایران یکی از مسائل اجتماعی امریکا را بارداری نوجوانان آن کشور می داند!

 

آیا ارزش و شأن خانواده در کشور ما ایران در همین حد است؟!

 

آیا این موضوع نیاز به بررسی های دیگری ندارد؟

 

Tabnak