Home / اخبار روز ما / پناه جویان فاقد مدرک حق دسترسی به خدمات درمانی را از دست می‌دهند

پناه جویان فاقد مدرک حق دسترسی به خدمات درمانی را از دست می‌دهند

 

 

 

 

از سایت رادیو دری و رادیو پارسیان سوئد