Home / اخبار روز ما / پرداخت ۳۰۰ میلیارد کرون بر پایه‌ی اشتباه و تقلب در Försäkringskassan

پرداخت ۳۰۰ میلیارد کرون بر پایه‌ی اشتباه و تقلب در Försäkringskassan

از سال ۲۰۰۵ تا کنون از سیستم رفاهی سوئد، برای نمونه صندوق بیمه های اجتماعی، حدود ۳۰۰ میلیارد کرون بر پایه‌ی اشتباه و تقلب پرداخت شده است.

 هیئت نظارت بر پرداخت‌های رفاهی با طرح این موضوع پیشنهادهایی را برای پیشگیری از اینگونه پرداخت‌ها ارائه داده است.

رئیس هیئت یادشده، سوِن اریک اوستربری، در این زمینه می‌گوید که این پرداخت‌ها بسیار هنگفت است و با توجه به نیازهای جامعه برای خدمات درمانی و رفاهی می توان گفت که این مبالغ می توانست برای بهبود در این حوزه ها و برای کسانی که واقعا نیازمند چنین خدماتی هستند، هزینه شود.

تحقیقات این هیئت نظارت نشانگر این است که نهادهای رفاهی سالانه حدود ۱۸ میلیارد کرون به نادرست پرداخت می‌کنند و علت اصلی چنین پرداخت‌هایی اطلاعات نادرستی است که مبنای تصمیم‌های مبنی بر پرداخت قرار می‌گیرد. شاید علت نیمی از پرداخت‌ها تقلب و سوء استفاده باشد.

سون اریک اوستربری برای پیشگیری از پرداخت‌های نادرست از جمله پیشنهاد ایجاد یک دفتر دائمی نظارت را مطرح می‌کند و می‌گوید که بدینوسیله موضوع مورد بررسی پیوسته و منظم قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد که تاکنون تنها هر از چندی تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته و این درحالی است که بهبود وضع نیازمند کنترل منظم و دائمی است.

SR