Home / اخبار روز ما / مخالفت حزب چپ با پیشنهاد دولت سوئد در مورد مهاجرت نیروی کار به این کشور

مخالفت حزب چپ با پیشنهاد دولت سوئد در مورد مهاجرت نیروی کار به این کشور

با توجه به مخالفت حزب چپ با پیشنهاد دولت سوئد در مورد مهاجرت نیروی کار به این کشور و همکاری احتمالی این حزب با أحزاب مودرات و دموکرات مسیحی در این زمینه دولت در پارلمان با خطر شکست در مورد این پیشنهاد رو به رو خواهد شد.

 دولت سوئد گروهی را برای تحقیق در مورد مهاجرت نیروی کار به سوئد با هدف جلوگیری از تقلب ها و بهره برداری از نیروی کار خارجی تشکیل می دهد که گزارش آن مبنای لایحه ای در این زمینه در سال آینده خواهد بود.

اما دولت برای موفقیت در تصویب پیشنهاد خود به رای نمایندگان حزب چپ در پارلمان سوئد نیازمند است. اما حزب چپ اعلام داشته است که پیشنهاد های مبنای تحقیق را ناکافی می داند.

حزب چپ، چنانکه کریستینا هوی لارشون، سخنگوی این حزب در أمور مهاجرت می‌گوید آماده ی گفتگو با دولت است و چنانکه دولت مذاکره با حزب چپ را نپذیرد، این حزب به اقداماتی دیگر از جمله تماس با حزب مودرات برای مخالفت با پیشنهاد دولت دست خواهد زد.

حزب مودرات که خود پیشنهادی آماده برای ارائه به پارلمان در این زمینه دارد، مخالفتی با تماس با حزب چپ ندارد.

در صورت توافق میان حزب چپ و مودرات ها که به احتمال بسیار قوی همراهی حزب دموکرات مسیحی و حزب دموکرات‌های سوئد را در پی خواهد داشت، پیشنهاد دولت شانس تصویب در پارلمان را نخواهد داشت و بنابراین برای سومین بار اپوزیسیون موفق به رد پیشنهاد دولت در پارلمان خواهد شد.

sr