Home / اخبار روز ما / شرایط درخواست اقامت کاری برای پناهجویان چگونه است؟

شرایط درخواست اقامت کاری برای پناهجویان چگونه است؟

شماری از پناهجویان به دلیل بهبود وضعیت بازارکار امکان یافته‌اند تا هنگام انتظار به نتیجه پرونده پناهندگی شان کار کنند. اما اینکه یک پناهجو تحت کدام شرایط می‌تواند اقامت کاری دریافت کند در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نیما رستمی وکیل امور پناهندگی در گفتگو با بخش فارسی رادیوسوئد در مورد شرایط درخواست اقامت کاری توضیح می‌دهد.

 

نیما رستمی: چهار ماه قبل از دریافت پاسخ اول از اداره مهاجرت فرد باید کار کرده باشد و دارای قرارداد کاری برای حد‌اقل یک سال باشد تا بتواند درخواست اقامت کاری کند.

 

نیما رستمی، وکیل امور پناهندگی می‌گوید که صدور اجازه کار مشروط بر ارائه مدارکی است که هویت فرد را ثابت کند.

 

نیما رستمی در ادامه شرایطی را توضیح داده است که فرد پناهجو براساس آن می‌تواند درخواست اقامت کاری کند بدون اینکه مجبور باشد به منظور دریافت اقامت کاری از کشور خارج شود.

 

نیما رسمتی: پس از دریافت پاسخ رد از دادگاه، فرد فقط دو هفته فرصت دارد تا در این مقطع درخواست اقامت کاری کند. در ضمن هنگامی که پناهجو موارد جدید را در پرونده خود اضافه می‌کند امکان درخواست اقامت کاری برایش نیز وجود دارد.

 

 

توضیحات بیشتر را در این زمینه در مصاحبه با نیما رستمی بشنوید.

https://sverigesradio.se/embed/publication/6895685

 

 

 

رادیو سوئد