Home / اخبار روز ما / سختگیری در پرداخت کمک‌هزینه‌های اجتماعی در سوئد؟

سختگیری در پرداخت کمک‌هزینه‌های اجتماعی در سوئد؟

حزب دموکرات مسیحی معتقد است افرادی که اکنون بیکار هستند و کمک هزینه اجتماعی از سوی کمون دریافت می‌کنند، در عوض باید دولت به آن‌ها روزمره پول بپردازد.

این پیشنهاد در حدود یک سوم افراد بیکار را در بر می‌گیرد و تعداد آن‌ها به ۱۲۶۰۰۰ نفر می‌رسد.

به باور حزب دموکرات مسیحی، این تغییر از یک سو فشار اقتصادی بالای کمون‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، اداره کاریابی مسئولیت کلی بازار کار را به عهده بگیرد.

پولی که به‌صورتی روزمره پرداخته می‌شود به مبلغ ۳۸۲ کرون باشد و هیچ توجه‌ای به نیاز و یا مخارج بیشتر افراد در نظر گرفته نشود. این حزب همچنان خواهان بررسی کاهش کمک هزینه اجتماعی است. ابا بوش تور، رهبر حزب دموکرات مسیحی بیان می‌دارد:

  • در مقایسه با کمک هزینه به هم پیوستگی اجتماعی که سقفی برای پرداخت به حداکثر سه کودک در خانواده تعیین شده، کمک هزینه اجتماعی این محدودیت را ندارد. این مسئله باعث می‌شود که شمار زیادی از افراد خود را در چهارچوب این هزینه نگه دارند به عوض اینکه به یک کار عادی روی آورند، بخاطر اینکه دریافت کمک هزینه اجتماعی بیشتر از درآمد کاری می‌شود.

sr