Home / اخبار روز ما / درخواست کاهش و حتی توقف مهاجرت به سوئد از سوی بعضی‌ احزاب

درخواست کاهش و حتی توقف مهاجرت به سوئد از سوی بعضی‌ احزاب

روز گذشته روند بررسی موضوع مهاجر‌پذیری یا در واقع پناهنده پذیری، برای تعیین سیاست جدید در این عرصه با نشستی که در آن نمایندگان هر هشت حزب سیاسی پارلمان سوئد حضور داشتند، آغاز شد.

 از جمله رهبر حزب دموکرات‌های سوئد، ییمی اوکه‌سون، در این نشست شرکت داشت. در این نشست به زودی اختلاف نظرشدیدی که میان احزاب وجود دارد آشکار شد. برخی از احزاب خواستار کاهش چشم‌گیر مهاجرت، در واقع مهاجرت پناهجویان، به سوئد هستند.

 

سختگیرترین حزب در این زمینه حزب دموکرات‌های سوئد است که خواستار قطع کامل پناهنده‌پذیری است.

 

حزب مودرات و حزب دموکرات‌مسیحی خواستار پذیرش مهاجر به میزانی برابر با سایر کشورهای اسکاندیناوی یعنی ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر هستد و سوسیال دموکرات‌ها نیز هوادار محدودیت پذیرش پناهنده اند.

 

دیگر احزاب کاهشی در پذیرش پناهنده پیشنهاد نمی‌کنند و بر این نظر تاکید دارند که اگر کسانی نیازمند پناهنده شدن باشند باید بتوانند اقامت بگیرند.

نماینده‌ی حزب مودرات در این زمینه می‌گوید که حزب او خواستار کاهش ۷۰ درصدی پذیرش مهاجر و پناهنده است.

حزب دموکرات‌های سوئد در مورد توافق میان احزاب گفت که البته احتمال توافق میان همه‌ی احزاب در باره‌ی سیاست مهاجر و پناهنده‌پذیری وجود ندارد اما به هرحال وی از اینکه سه حزب بزرگ سوئد خواستار محدود کردن مهاجرت به این کشور هستند خرسند است.

 

SR