Home / اخبار روز ما / توافق حزب چپ با دو حزب دیگر در باره مهاجرت نیروی کار به سوئد

توافق حزب چپ با دو حزب دیگر در باره مهاجرت نیروی کار به سوئد

حزب چپ با دو حزب مودرات و دموکرات مسیحی در زمینه‌ی مهاجرت نیروی کار به سوئد به توافق‌هایی دست یافته‌اند و این سه حزب  خواهان این هستند که در تغییر قانون مهاجرت نیروی کار خواسته‌های آنها رعایت شود.

 یکی از نکات مورد موافقت مربوط به جلوگیری از اخراج نیروی کار دارای قابلیت کافی از سوئد به دلایل جزئی است. توافق همچنین مربوط است به موضوع سوء استفاده‌ی برخی کارفرمایان از نیروی کار.

سخنگوی حزب چپ در این زمینه می‌گوید که آنچه این حزب خواستار آن است و با دو حزب دیگر در این زمینه به توافق رسیده در درجه‌ی نخست این است که در تمام موارد باید قرارداد کار میان کارفرما و نیروی کار مهاجر امضا شود و در موارد سو‌ء استفاده از نیروی کار، غرامت کافی به مهاجر استخدام شده پرداخت شود و نیز امکاناتی فراهم شود که او کار مناسب دیگری با یک کارفرمای خوب به دست آورد.

پیش بینی می‌شود که موارد توافق شده میان سه حزب چپ، مودرات و دموکرات مسیحی در کمیسیون بیمه‌های اجتماعی پارلمان سوئد مطرح شود و با موافقت حزب دمکرات‌های سوئد مورد تصویب قرار گیرد و از دولت خواسته شود که در پیشنهادی که برای تهیه‌ی لایحه در این زمینه  ارائه خواهد شد نکات مورد توافق نیز ضمیمه شود.

sr