Home / اخبار روز ما / بازاریابی‌ دولت سوئد بر روی سایت رسمی‌: بشتابید به کشور همه چی‌ مجانی‌ سوئد با کمک هزینه خوب برای همه!

بازاریابی‌ دولت سوئد بر روی سایت رسمی‌: بشتابید به کشور همه چی‌ مجانی‌ سوئد با کمک هزینه خوب برای همه!

وب سایت دولتی sweden.se سوئد را در خارج از کشور به عنوان مکانی که در آن مهاجران می توانند کمکهای بسیار سخاوتمندانه دریافت کنند معرفی می‌کند. از جمله موارد دیگر که در این سایت از آن نام برده شده خدمات درمانی و دندانپزشکی‌ تقریبا مجانی‌ در سوئد است.

از جمله چیزهای دیگر در این وب سایت دادن آمار دقیقی از مبلغ هزاران کرونی است که به به خانواده‌های داده میشود که از دیگر کشورهای جهان به سوئد مهاجرت کنند و گرفتن بطور مثال ۱۲ هزار کرون برای داشتن ۶ فرزند است.

با توجه به این که تعداد زیادی از کسانی‌ که در چند سال اخیر به سوئد نقل مکان کرده‌اند هنوز موفق به دریافت اقامت نشده ا‌ند بازار یابی‌ دولت در شرایط بسیار بد حال حاضر سوئد تعجب برانگیز است.

توجه شما را به گزارش کانال ۴ سوئد در این مورد جلب می‌کنیم:

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/myndigheten-marknadsf%C3%B6r-sverige-som-bidragsland-12507577